معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان نیشابور
ابوطالب جوان
معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان نیشابور

    .     .     .
۱۳۹۶/۱۰/۲۱

صفحه هواشناسی شهرستان نیشابور

هشدار نارنجی هواشناسی نیشابور مورخ۲۵اسفند۱۴۰۰پیرو
 هشدار زرد مورخ۲۲اسفند۱۴۰۰
حجم بارش ها از چهارشنبه شب تا بامداد جمعه افزایش خواهد یافت واحتمال وقوع سیل وطغیان رودخانه ها وجود دارد.بارش در مناطق مستعد به شکل تگرگ خواهد بود.پنجشنبه شب بارش در مناطق شمالی شهرستان خصوصا ارتفاعات بشکل برف خواهد بود.احتمال سرمازدگی باغات ومزارع طی بامداد جمعه وشنبه وجود دارد.وقوع مه در پنجشنبه شب تا صبح شنبه باعث کاهش دید خواهد شد.
مهدی بلوکی
 

هشدار زرد هواشناسی نیشابور مورخ22اسفند۱۴۰۰
 

از یکشنبه شب تاآخر هفته(۲۲الی۲۷اسفند) احتمال  ناپایداری جوی به شکل بارش متناوب ورگباری باران،وقوع رعد وبرق ووزش باد نسبتا شدید وجود دارد
بارش در مناطق مستعد به شکل تگرگ خواهد بود.
از۲۶اسفند تا۲۸اسفند هوا سرد خواهد شد.طی ۲۷و۲۸اسفند پدیده مه تشکیل خواهد شد.
مهدی بلوکی

هشدار زرد هواشناسی نیشابورمورخ۱۴اسفند۱۴۰۰
 
این هفته ۱۵تا۲۰اسفند بعلت ورود موج نسبتا شمالی
شرایط جوی ناپایدار است.
اعم از وزش باد ،بارش باران وبرف وتگرگ ووقوع رعد وبرق
البته طبیعت بارش های اسفند وبهار به گونه ای است  بهره مندی مناطق مختلف شهرستان متفاوت است.مانند سامانه روز جمعه که در برخی مناطق ۵تا۶میلیمتر بارش داشتیم وبرخی مناطق هیچ.
چون بارش همرفتی است.یعنی رگباری وبصورت محلی میزان بارش از محلی تا محل دیگر متفاوت است.
فعلا در نقشه ها از عصر فردا تا روز جمعه
بارش های رگباری ،پراکنده  ومتناوب مشاهده می شود.
حداکثر سرعت وزش باد هم در مناطق شهری قسمت های مرکزی وشمالی شهرستان درحد۴۰کیلومتر در ساعت ومناطق جنوبی در حد۵۰کیلومتر در ساعت  می باشد. 
قطعا الگوها تغییر خواهند کرد ولی  بارش روز سه شنبه وپنجشنبه فعلا از باقی  روز ها بیشتر است.
مهدی بلوکی

هشدارزرد هواشناسی نیشابورمورخ12اسفند۱۴۰۰

ازصبح جمعه تا بامداد شنبه احتمال بارش رگباری ، متناوب وپراکنده باران همراه با رعدو برق ووزش باد شدید( 50 کیلومتر در ساعت)در منطقه  وجود دارد.

 احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد وجود دارد.


مهدی بلوکی‏
هشدار زرد هواشناسی نیشابورمورخ7اسفند۱۴۰۰

از بامداد یکشنبه تا ظهر دوشنبه احتمال بارش های پراکنده باران در منطقه  وجود دارد.
بارش در ارتفاعات بشکل برف خواهد بود.
روزدوشنبه وسه شنبه پدیده مه  باعث کاهش دید خواهد شد.
مهدی بلوکی‏


  هشدار سطح نارنجی هواشناسی نیشابورروز یکشنبه ۱اسفند۱۴۰۰

🔴یک جبهه ادغامی قدرتمند  امروز ظهر به نیشابور خواهد رسید.
روز یکشنبه بارش های خفیف خواهد داشت.ولی روز دوشنبه بارش ها قابل توجه خواهد بود. واحتمال وقوع سیل وجود داردوسامانه روز سه شنبه ضمن داشتن بارش خفیف از شهرستان خارج خواهد شد.
🔴عمده بارش سامانه به شکل باران خواهد بود.درمناطق محدودی از شهرستان بارش برف وتگرگ(خصوصا مناطق مرتفع شمالی) نیز خواهیم داشت.
🔴در زمان حضور سامانه سرعت باد افزایش خواهد یافت.روز سه‌شنبه پدیده مه وکاهش دید بوقوع خواهد پیوست.
🔴دما تا۱-درجه سرد خواهد شد.ولی چون سامانه ادغامی است.هوا زیاد سرد نخواهد بود.
حداکثر دما در حد۱۰درجه خواهد بود.
🔴سرما نیمه اسفند با یک جبهه قطبی به شهرستان خواهد رسید.
کارشناس :مهدی بلوکی هشدارزرد هواشناسی نیشابور روز پنج شنبه مورخ1400/11/21

طی روز جمعه تا  شنبه 22تا23بهمن1400 بارش باران  وبرف پراکنده و وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود40کیلومتر در ساعت  خواهد بود. روز  دوشنبه تا چهارشنبه حداقل دما به زیر5-درجه خواهد رسید. صبح یکشنبه ودوشنبه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.

 کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکیهشدارنارنجی هواشناسی نیشابور روز پنج شنبه مورخ1400/11/14

طی روز شنبه تا سه شنبه 16تا19بهمن1400 بارش باران  وبرف و وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود50کیلومتر در ساعت  خواهد بود. روز  سه شنبه وچهارشنبه حداقل دما به زیر5-درجه خواهد رسید. صبح سه شنبه و چهارشنبه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.
 کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی
هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز یکشنبه مورخ1400/11/10

طی روز سه شنبه مورخ1400/11/12بارش پراکنده ومتناوب(خفیف)باران  وبرف و وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود40کیلومتر در ساعت  خواهد بود. روز چهارشنبه حداقل دما به زیر5-درجه خواهد رسید. صبح چهارشنبه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی 
هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز سه شنبه مورخ1400/11/05

طی روز پنج شنبه مورخ1400/11/07بارش پراکنده ومتناوب(خفیف)باران  وبرف وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود50کیلومتر در ساعت  خواهد بود. روز جمعه حداقل دما به زیر3-درجه خواهد رسید. صبح  جمعه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی

هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز چهارشنبه مورخ1400/10/29

طی روز جمعه مورخ1400/11/01بارش پراکنده ومتناوب(خفیف)باران وبرف و  وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود45کیلومتر در ساعت  خواهد بود. روز شنبه حداقل دما به زیر4-درجه خواهد رسید. صبح شنبه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی

 
هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز یکشنبه مورخ1400/10/26

طی روز سه شنبه مورخ1400/10/28بارش پراکنده ومتناوب(خفیف)باران  وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود35کیلومتر در ساعت  خواهد بود. روز چهارشنبه حداقل دما به زیر3درجه خواهد رسید. صبح چهارشنبه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی

 هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز چهار شنبه مورخ1400/10/22

طی روز جمعه وشنبه 24و25دیماه1400بارش باران وبرف و  وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود45کیلومتر در ساعت  خواهد بود. روز یکشنبه حداقل دما به زیر2درجه خواهد رسید. صبح  یکشنبه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکیهشدار نارنجی هواشناسی نیشابور روز جمعه مورخ1400/10/10

طی روز یکشنبه تاپنجشنبه تاریخ12الی16دیماه1400بارش قابل توجه باران  وبرف  ووزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود35کیلومتر در ساعت  خواهد بود. روز جمعه حداقل دما به زیرصفردرجه خواهد رسید. صبح پنجشنبه تا شنبه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی

  
هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز سه شنبه مورخ1400/10/07

طی روز پنج شنبه مورخ1400/10/09بارش پراکنده ومتناوب باران  وبرف و وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود20کیلومتر در ساعت  خواهد بود. روز جمعه حداقل دما به زیر1درجه خواهد رسید. صبح  جمعه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی

 
هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز یک شنبه مورخ1400/09/28

طی روز سه شنبه مورخ1400/09/30بارش پراکنده ومتناوب(خفیف)باران وبرف و  وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود40کیلومتر در ساعت  خواهد بود.روز چهارشنبه حداقل دما به زیر3درجه خواهد رسید. صبح چهارشنبه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.

 
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکیهشدار زرد هواشناسی نیشابور روز پنج شنبه مورخ1400/09/25

طی روز شنبه مورخ1400/09/27بارش پراکنده ومتناوب(خفیف)باران وبرف  وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود25کیلومتر در ساعت  خواهد بود.روز یکشنبه حداقل دما به زیر5-درجه خواهد رسید.صبح یکشنبه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی

 
 
هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز چهار شنبه مورخ1400/09/10

طی روز جمعه وشنبه 12و13آذر1400بارش باران  وبرف و وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود35کیلومتر در ساعت  خواهد بود.برودت هوا به10-درجه خواهد رسید. صبح یکشنبه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.

 
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی 
هشدار نارنجی هواشناسی نیشابور روز یکشنبه مورخ1400/08/23

طی روز سه شنبه وچهارشنبه 25و26آبان1400بارش رگباری باران و وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود55کیلومتر در ساعت  خواهد بود.روز پنجشنبه حداقل دما به زیر1-درجه خواهد رسید. صبح پنج شنبه پدیده مه صبحگاهی تشکیل خواهد شد.
 
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی

 


هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز پنج شنبه مورخ1400/08/20

طی روز شنبه مورخ1400/08/22بارش پراکنده ومتناوب(خفیف)باران  وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود40کیلومتر در ساعت  خواهد بود.روز یکشنبه حداقل دما به زیر3درجه خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی

 
 


هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز سه شنبه مورخ1400/08/11

طی روز پنج شنبه مورخ1400/08/13بارش باران رگباری و وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود35کیلومتر در ساعت  خواهد بود.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی

هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز پنج شنبه مورخ1400/08/06

طی روز شنبه مورخ1400/08/08بارش پراکنده ومتناوب(خفیف)باران و وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود35کیلومتر در ساعت  خواهد بود.روز  یکشنبه حداقل دما به زیر2درجه خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی

 
هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز شنبه مورخ1400/08/01

طی روز دوشنبه مورخ1400/08/03بارش پراکنده ومتناوب(خفیف)باران  و وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود30کیلومتر در ساعت  خواهد بود.روز  سه شنبه حداقل دما به زیر5درجه خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی
 
هشدار زرد هواشناسی نیشابور روز سه شنبه مورخ1400/7/27

طی روز پنج شنبه مورخ1400/7/29بارش پراکنده ومتناوب(خفیف)باران  و وزش بادشدید خواهیم داشت.حداکثر سرعت باددر این مدت حدود35کیلومتر در ساعت  خواهد بود.روز جمعه حداقل دما به زیر5درجه خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی:مهدی بلوکی
10بهمن ماه98پیش بینی 20آذر98

وضعیت ابرناکی نیشابور در روز سه شنبه 12آذر98


پیش بینی مورخ20تیر 98

پیش بینی فوق مربوط به مورخ20تیر98 می باشد.

********************************************************
*


اطلاعات لحظه ای آب وهوا را در کانال هواشناسی نیشابور به آدرسneyhava@دنبال کنید.

آدرس وبلاگ هواشناسی نیشابور:http://havayeneyshabour.blogfa.com
آدرس کانال هواشناسی نیشابور:neyhava@آدرس وبلاگ هواشناسی نیشابور:http://havayeneyshabour.blogfa.com
کانال هواشناسی نیشابور:neyhava@

پیش بینی هوای نیشابور از مورخ24دیماه الی 29 دیماه96
هوا طی یکشنبه ودوشنبه کمی تا قسمتی ابری خواهد بود.
در روز دوشنبه بعد از ظهر افزایش سرعت باد وابر ناکی آسمان را خواهیم داشت.
سه شنبه هوا نیمه ابری تا تمام ابری خواهد بود، احتمال بارش خفیف باران نیز وجد دارد.
چهارشنبه نیمه ابری
پنجشنبه کمی تا قسمتی ابری خواهد بود.
در این مدت پایین ترین دمایی که بوقوع خواهد پیوست 5-درجه
وبالاترین دمایی که خواهیم داشت13درجه است.
مهدی بلوکی-کارشناس ارشد هواشناسی

nononononononononono
http://havayeneyshabour.blogfa.com

*******************************************************************
سازمان هواشناسی یکی از معاونت های وزارت راه وشهرسازی است.اخیرا آقای اخوندی نامه ای رابه سران
قوا به خاطر وضعیت بارش کشور ارایه داده است:
منبع : زیرپرتال فرمانداری نیشابور
۱۸۸۴


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی

آماربازدیدکنندگان